โครงการพี่สอนน้อง

            เมื่อวันที่ 6-20  ตุลาคม 2557  ชมรมโรบอท  ได้จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ ห้อง EE 701 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับสมาชิกใหม่ที่จัดทำเป็นประจำทุกปี โดยการสอนทักษะเบื้องต้นในด้านอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว และบูรณาการโดยการประกอบชิ้นงานขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน และความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ