โครงการพัฒนา Sensor เคลื่อนที่บนพื้นที่ 2 มิติ

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2557  ชมรมโรบอท ได้จัดโครงการพัฒนา Sensor เคลื่อนที่บนพื้นที่ 2 มิติ  ณ ห้อง EE 701 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   เป็นการพัฒนา Sensor  ของหุ่นยนต์ให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น  ซึ่งใช้หลักการทางฟิสิกส์ ตรวจสอบการสะท้อนของคลื่น  ทำให้เซนเซอร์สามารถตรวจสอบสิ่งกีดขวางอยู่โดยรอบ  และสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั้น ได้  รวมถึงเซนเซอร์สามารถเลือกเส้นทางไปยังจุดหมายที่กำหนดได้