โครงการเพาะกล้าไฟฟ้า

เมื่อ วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2557 ชมรมไฟฟ้านเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ เพาะกล้าไฟฟ้า ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์ และว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม อาจารย์ที่ปรึกษา ได้อบรมผู้เข้าร่วมโครงการใน เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและการประหยัด พลังงาน การคำนวณโหลดทางไฟฟ้า การเลือกใช้สายไฟและอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทาง ไฟฟ้า การติดตั้งและเชื่อมต่อสายไฟ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 63 คน

1
2
Next