ครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ดูงานประกันคุณภาพหลักสูตร 1 ธ.ค. 2557

ในวันที่ 1 ธ.ต. 2557 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA