โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

          ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ลานกิจกรรมใต้ตึกอาคารวิศวกรรมโยธา   โดยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า ในหัวข้อ "การออมและการลงทุน" โดยทีมวิทยากร จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
โดยมีเอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารเงินสไตล์ มนุษย์เงินเดือน  เอกสาร เคล็ด (ไม่) ลับ 5 ส กับความสุขใจในวัยทำงาน  ส "สดชื่น"  ส "สื่อสาร"  ส "สัมพันธภาพ" ส "สู้งาน" ส "สุขใจ"  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวที สำหรับศิษย์เก่า 

1
2
Next