ประชุมการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์