ต้อนรับ ผอ.กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง, ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์  และ ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับ คุณชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท