โครงการลอยกระทง

            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  ณ สระน้ำ NU Dorm   สโมสรนิสิตได้เข้าร่วมโครงการลอยกระทง  กับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสืบทอดประเพณีลอยกระทง อันดีงาม   โดยในงานมีการประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรองวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดกระทง ในโครงการดังกล่าว 
ไม่มีข้อมูล