โครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตรืแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

 เมื่อวันที่ 3-9 มกราคม 2558  สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ชื่องาน ว่า "ดงยางเกมส์"  ภายใต้แนวคิด "Gear On the  Beach คล้องเกียร์ รวมใจ หาดใหญ่ สองเล"  อันแสดงถึงเพื่อนนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบันการศึกษาได้มาพบปะ ร่วมประชัน  แข่งขันกีฬาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์และค่านิยม อันดีงามซึ่งกันและกัน ณ ถิ่นเมืองสองทะเลภายใต้ร่มเงาศรีตรังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งจัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)

1
2
3
4
Next