การประชุมแนวทางการจัดทำต้นแบบในการจัดการขยะ ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร