โครงการ IOIO BOT

             เมื่อวันที่ 24-25  มกราคม 2558   ชมรมโรบอท  ได้จัดโครงการ IOIO BOT   ณ ห้อง EE 701  อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   เพื่อถ่ายทอดความรู้การเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์แก่สมาชิกรุ่นใหม่ และให้สมาชิกรุ่นใหม่ของชมรมได้สร้างหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (IOIO Board)