กิจกรรมแนะแนวอาชีพและรับสมัครงาน บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและรับสมัครงาน ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทได้มีการจัดบูธ
ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และในวันที่ 23
มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม EN 617 ทางบริษัทได้มีกิจกรรมบรรยายประชาสัมพันธ์
บริษัทฯและรับสมัครงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและนิสิตที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้จำนวน 95 คน