Product DNA

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับ "โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัย" เพื่อหารือการสำรวจผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาต่อยอดโจทย์วิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ประชุมร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร