โครงการสู้ รู้ อันตรายจากสารเคมี และเกร็ดในการทำสบู่

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557  , วันที่ 3 ธันวาคม 2557  และ  วันที่ 16 มกราคม 2558  ชมรมแล็ปนอกกะลา  ได้จัดทำโครงการสู้ รู้ อันตรายจากสารเคมี และเกร็ดในการทำสบู่ ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในชมรม แนะนำการเลือกใช้ การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารเคมีในชีวิตประจำวัน   และทำสบู่ เพื่อนำไปใช้เองในชีวิตประจำวัน   โดยได้นำความรู้ในรายวิชา Principle of Chemistry ที่เคยเรียนมาในเทอม 1 ปี 1 ในการคำนวณสาร และนำมาจัดทำสบู่ ตามที่เรียนมา