โครงการ Sci-tech สัมพันธ์

             เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดโครงการ Sci-tech สัมพันธ์   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยจัดกิจกรรมในโครงการฯ ดังนี้
             1.การโชว์สปิริตเชียร์
             2.การประกวดดาว-เดือน และมิสช็อค
             3.การแสดงแต่ละคณะ
             4.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน