โครงการพี่ติวน้อง Statics Midterm

       เมื่อวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์  2558  ชมรมวิชาการ ได้จัดโครงการพี่ติวน้อง Statics Midterm ขึ้น เพื่อติวรายวิชา statics ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  โดยเนื้อหาที่ติว 
         -หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์วิศวกรรม (สถิตยศาสตร์)
         -วิธีการพื้นฐานทางเทคนิคของแรง
          -สมดุลของอนุภาค
          -โมเมนต์และแรงคู่ควบ
          -สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง