Mathematica Tour THAILAND

บริษัท เคเอ็นเจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่าย Mathematica แต่ผู้เดียว ในประเทศไทย ได้ทำการจัดโครงการอบรม Mathematica Tour Thailand 201
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 9:30 – 12:00 น.
ณ ห้อง Slope 3 ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมโยธา (อาคาร 3)