การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย 6 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัย ทั้ง 22 หน่วย โดยการส่งตัวแทนมานำเสนอความก้าวหน้าของหน่วยวิจัย
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน
และ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
โดยได้มีกำหนดการ ดังนี้ .... click

1
2
Next