การประชุมปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อสร้างหลักประกันด้านการเรียนรู้เชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อสร้างหลักประกันด้านการเรียนรู้เชิงพื้นที่