Shinshu University เยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประชุมร่วมกับ Shinshu University, Japan เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next