ประชุมหารือคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนิสิตและการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมหารือคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนิสิตและการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อการจัดเตรียมการจัดโครงการประกวดโครงงานวิศวกรรม  และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (Student Research Day 2014)  ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้