ทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลทักษะยอดเยี่ยม Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2015

     ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลทักษะยอดเยี่ยม ประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2015) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ที่จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 โดยทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสมาชิกคือ เด็กหญิง ฉัตรภาวรี ศรีสุขวัฒนุกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และ เด็กชาย รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา และ อาจารย์เศรษฐา ตั้งค้าวานิช อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สำหรับการแข่งขัน YECC นี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นที่เข้าร่วมแข่งขัน จะถูกคัดเลือกจากนักเรียนที่เข้าค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronics Camp: eCamp) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์การจัดค่ายในเขตภาคเหนือที่ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และ เพชรบูรณ์  ในการจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนิสิตในชมรมโรบอท ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์เศรษฐา ตั้งค้าวานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม (www.robot.nu.ac.th)

1
2
Next