Prof. Dr. Morinobu Endo เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และฟังการนำเสนอผลงานวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Morinobu Endo จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการด้าน Carbon Nanotube