การอบรมเทคนิคการนำเสนอ หัวข้อ “การนำเสนอในการประกวดงานวิจัย” โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Slope 4 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มี “การอบรมเทคนิคการนำเสนอ” หัวข้อ “การนำเสนอในการประกวดงานวิจัย” เพื่อให้นิสิตในสังกัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบถึงแนวทาง เทคนิค วิธีการนำเสนอผลงานวิจัย โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก