นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกวดโครงงานนิสิต

เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558  ที่ผ่านมา
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 (NU Project Award 2015)
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง nuVision: เครื่องช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา
โดย นายภาคภูมิ  วิสิทธิ์ตระกูล, นายกันตภณ  เจนจบ และ นางสาววันทกานต์  นิ่วบาง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. รัฐภูมิ วรานุสาสน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการโฟโต้คะตะไลสิสในการบำบัดน้ำเสีย 
โดย นางสาวรุจิรา  เสมาทอง       และ นางสาวสุกัญญา เปรมคำสี
ภาควิศวกรรมโธยา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา

1
2
Next