โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 14  มีนาคม  2558  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 18)  ประจำปีการศึกษา 2557 ณ  อาคารเอกาทศรถห้อง 301 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                 โดยในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ในด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์  ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันดังกล่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญ คุณวิไล พึ่งผล วิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ ในด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ และในการนี้ท่านวิทยากรยังได้บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ การเขียนประวัติส่วนตัว ภาษาไทย – อังกฤษ การเตรียมตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานในการวางตัวสร้างการยอมรับ AEC  และองค์กรชั้นนำให้สามารถทำงานอย่างก้าวหน้าในงานอาชีพ ในช่วงศิษย์เก่า คณะฯได้มีการเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 8 คุณวุฒิพงศ์  เรืองสวัสดิ์ ได้มาเล่าประสบการณ์การสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้รุ่นน้องนิสิตได้ฟัง