โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง

          เมื่อศุกร์ที่ 27  มีนาคม  2558  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดโครงการสัปดาห์งานของนายช่าง  “Engineering  job fair” ครั้งที่ 7  ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          โดยในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาและนิสิตคณะฯ อื่นได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการและได้สมัครงานเข้าทำงานกับสถานประกอบการที่นิสิตสนใจและตรงกับความถนัดความเหมาะสมกับตนเองในสาขาวิชาที่จบการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการในการจัดงาน และท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการ ในการจัดโครงการสัปดาห์งานของนายช่าง ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบริษัทเอกชนชั้นนำหลายบริษัทฯ  ซึ่งทางบริษัทมีความต้องการนิสิต สาขาวิชาด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำบริษัท อาทิ เช่น บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด /บริษัท นันทวัน จำกัด /บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด / บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค  จำกัด/บริษัท Hoya  lens  Thailand /บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด /บริษัท ทรานสตอน ไทยแลนด์ จำกัด /บริษัท โตโย ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/  ISUZU GROUP/บริษัท เอ็น เอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด/บริษัท Nidec  Electronic Thailand Co.th และบริษัทอื่น ๆ

1
2
3
Next