นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับประเทศและระดับภูมิภาค เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีสมาชิกคือ นายภาคภูมิ วิสิทธิ์ตระกูล นางสาววันทกานต์ นิ่วบาง และนายกันตภณ เจนจบ ร่วมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์
โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร
กับผลงานเรื่อง "เครื่องช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา" ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด STI Thailand Awards 2015 ระดับประเทศ
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

ซึ่งในวันที่ 7 เมษายน 2558 อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และทีมนิสิต ได้รับเกียรติให้เข้านำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล และร่วมถ่ายรูปกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิกาบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในงานประชุมคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ในการประกวดดังกล่าว ยังมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับพื้นที่ภาคเหนือดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนพื้นที่ภาคเหนือไปประกวดระดับประเทศ)
ผลงาน "เครื่องช่วนนำทางผู้พิการทางสายตา"
นายภาคภูมิ วิสิทธิ์ตระกูล นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาววันทกานต์ นิ่วบาง นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายกันตภณ เจนจบ นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผลงาน "แอพพลิเคชั่นรู้จำอาหารและปริมาณพลังงานที่ได้รับ"
นางสาวศิริพร เกิดสลุง นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาวสุนันทา เมืองเปรม นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์

รางวัลชมเชย
ผลงาน "เทคโนโลยีตรวจจับการขับรถผิดทิศทางการเดินรถ (ย้อนศร)"
นายธนพัฒน์ อ่อนสี นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายนภสินธุ์ กาศสุวรรณ นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์