งานสงกรานต์ 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งรับโอวาทจากท่านอธิการบดี