การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการด้านระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 - 16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการด้านระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7/2558 ณ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) ห้อง CE 604 ชั้น 6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งความคืบหน้าของโครงการ "งานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 (The 2nd Thailand Rail Academic Symposium)"
Website : http://www.thailandtras.com/