การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้อง EN 617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
3
Next