ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง และนายยุธพงศ์ พรมสีนอง "ชนะเลิศ" การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง และนายยุธพงศ์ พรมสีนอง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการได้รับรางวัลการนำเสนอ "ชนะเลิศ" โดยนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "การแก้ปัญหาการจัดเสร้นทางยานพาหนะแบบพลวัตที่มีกรอบเวลาด้วยเมตาฮิวริสติก" ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 25-27 มีนาคม 2558 ณ พินนาเคิลแกรนด์ จอมเทียนรีสอร์ทแอนด์สปา จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา