ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMIT 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 The 2nd International Conference  on Manufacturing and Industrial Technologies (ICMIT 2015) ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี