ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และทีมงาน ได้รับรางวัล the King of Thailand Vetiver Awards (รางวัลหญ้าวิจัยหญ้าแฝกจากในหลวง)

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดานัง และพระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศเวียดนาม(ดานัง) และได้มีการมอบรางวัลงานวิจัย the King of Thailand Vetiver Awards โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมงาน ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหญ้าแฝกสลายฟีนอลและ TPH ที่หนองแหน ได้ 2 รางวัล คือรางวัล the King of Thailand Vetiver Awards (Catagory the Most Outstanding Research for Non Agricutural Application) (รางวัลหญ้าวิจัยหญ้าแฝกจากในหลวง) ซึ่งเป็นรางวัลประกวดงานวิจัยระดับนานาชาติจาก 26 ประเทศ ใน 5 ทวีป

          อีกรางวัลคือรางวัล TVNI (The Vetiver Network International) Award สาขา Mitigation of Contaminated Land & Water Research (วิจัยด้านการลดผลกระทบจากการปนเปื้อนในดินและน้ำ) ซึ่งเป็นรางวัลจากการประกวดโดยหน่วยงานที่จัดประชุมนานาชาติครั้งนี้