โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต 8 พฤษภาคม 2558(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

           ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน จากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทางสายวิศวกรรม โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยมีคุณขุนศึก อุบลศักดิ์ จากบริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รุ่นพี่วิศวกรรมเครื่องกล ม.นเรศวร รุ่น 1 เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว