โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปี 3 (รหัส 55) 11 พฤษภาคม 2558

       เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปี 3 (รหัส 55)  ณ ตึกอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะฯ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต 
     การฝึกงานเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานในองค์กร ที่เป็นมืออาชีพซึ่งมีความแตกต่างจากชีวิตการเรียนหนังสืออย่างมากมาย การฝึกงานเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนิสิตจะได้นำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกการปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด
    ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจะช่วยให้นิสิตเห็นภาพที่แท้จริงในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้นิสิตเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตการทำงานต่อไป

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
ณ  ใต้ตึกอาคารวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
-------------------------------

เวลา 8.30 – 09.00 น.   นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกงาน ลงทะเบียนรับคู่มือฝึกงาน
เวลา 09.00 - 09.15 น.   กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและให้โอวาทรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกงาน โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 09.15-10.15 น.   บรรยาย หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน และการจัดทำรายงานการฝึกงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 10.15 – 10.30 น.   บรรยาย หัวข้อ Google Map-Google แผนที่ ดูตำแหน่งของคุณบน Maps โดย อาจารย์รัฐภูมิ  วรานุสาสน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณวิสุทธิ์   แก้วป้องปก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
เวลา 10.30 – 12.00 น.   นิสิตเข้ารับบรรยายตามสาขาวิชา “แนะนำด้านการฝึกงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานของนิสิตฝึกงานและประสบการณ์ปัญหาที่พบในการฝึกงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งให้นิสิตทราบ”   
            ห้อง   EN 505   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
            ห้อง   EN 507   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
            ห้อง   EN 509   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
            ห้อง   EN 510   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
            ห้อง   EN 511   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
            ห้อง   EN 516   สาขาวิชาวิศวกรรม   เครื่องกล
            ห้อง   EN 617   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
            ห้อง   EN 617   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1
2
Next