โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผู้นำนิสิต

 เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558   สโมสรนิสิต  ชมรมวิชาการ ชมรมวิศวะอาสา  ชมรมโรบอท ชมรมช่างก่อสร้างน้อย  ชมรมแล็ปนอกกะลา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ชมรมดนตรีสากล  ชมรมยานยนต์ ชมรมไฟฟ้านเรศวร  และชมรม Computer & IT EMU  ได้ไปศึกษาดูงาน ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและชมรมต่อไป

1
2
Next