นิสิตและอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICT-ISPC 2015

          นิสิตและอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2015 Fourth ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2015) ซึ่งจัดโดย Faculty of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา จากบทความเรื่อง
"nuVision: a Mobility Aid for the Navigation of Visually Impaired People Using Depth Information"
แต่งโดย
นายภาคภูมิ วิสิทธิ์ตระกูล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาววันทกานต์ นิ่วบาง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายกันตภณ เจนจบ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร. พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

          ซึ่งในงานดังกล่าวนิสิตได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  ไปยัง Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 บทความที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากบทความที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 48 บทความ