นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8

**ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลในการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2558**
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา
ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
(Robot Design Contest 2015, RDC 2015) ภาคเหนือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวด ROBOT DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (RDC 2015 เขตภาคเหนือ)
 
ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โดยมีรายนามนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้
นายสามารถ ยาเกิ้น    นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        รางวัลชนะเลิศ*
นายสรวิศ เภรีศัพท์        นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2*
นายพันธกร สินมา        นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายกันณวัฒน์ ภิญโญยิ่ง    นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

* รางวัลจากการแข่งขันนี้เป็นรางวัลประเภททีม โดยแต่ละทีมมีสมาชิก 4 คน ซึ่งเป็นนิสิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล: ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา