งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอัจฉริยะอัจฉริยะ ICESIT2015

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคม Thai Embedded Systems Association: TESA
 จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอัจฉริยะอัจฉริยะ (International conference on embedded systems and intelligent technology : ICESIT2015) วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม The Park Hotel Phitsanulok