การประชุมเพื่อจัดทำ มคอ.7 ให้เป็นไปตามระบบบริหารจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำ มคอ.7 ให้เป็นไปตามระบบบริหารจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ณ ห้อง EN 617 อาคารวิศวกรรมเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร