กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558

เส้นทาง การนิเทศนิสิตฝึกงาน จังหวัดนนทุบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร

รายชื่อผู้เดินทางนิเทศนิสิตฝึกงาน
1. ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
2. อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
3. อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
4. อาจารย์สมร หิรัญประดิษฐกุล ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. นางชุติมา สุดประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 สมุทรสาคร
บริษัท ดีสโตน จำกัด ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน (สิ่งแวดล้อม 3 / คอมพิวเตอร์ 1 / เคมี 4 / วัสดุ 3 / เครื่องกล 5)
บริษัท สามมิตร มอเตอร์แมนูแฟคเจริง จำกัด (มหาชน) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน (เครื่องกล 1 )
บริษัท อาซีฟา จำกัด ต.คอกกระบือ อ.เมือง (ไฟฟ้า 2 / อุตสาหการ 4)
)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 นนทบุรี
บริษัท ไอซีบี โซลูชั่น จำกัด ชั้น 7 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค (คอมพิวเตอร์ 2)
บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชั้น 11 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค (คอมพิวเตอร์ 4)
บริษัท BAY COMPUTING อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนทาวเวอร์ ชั้น 18 (คอมพิวเตอร์ 4)
บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด Stamford Sport Wheets
บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี (อุตสาหการ 2)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ปทุมธานี
บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ต.หลักหก อ.เมือง (โยธา 3)ไม่มีข้อมูล