NU-RRI ประชุมแนวทางความร่วมมือ กับตัวแทนจาก Queenslan University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง CE230 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) ได้มีประชุมศึกษาแนวความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการ กับตัวแทนจาก Queenslan University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

1
2
Next