คณะผู้บริหารจาก Vinyaka Mission University เมือง เจนไน ประเทศอินเดีย มาปรึกษาความเป็นไปได้ในการทำบันทึกความร่วมมือ(mou)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีคณะผู้บริหารจาก Vinyaka Mission University เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย เข้าปรึกษาความเป็นไปได้ในการทำบันทึกความร่วมมือ(mou) กับทางผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร