ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

    เมื่อวันพุธที่  15 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.00 น.  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ได้ต้อนรับ 
คณะกรรมการจากสภาวิศวกร ในการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
Next