ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

Next
1
2