การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

          เมื่อวันเสาร์ที่  8 สิงหาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ (รุ่น 22 ) ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวรและอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้ทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กฎและระเบียบต่าง ๆ ของคณะ และเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิต ตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ต่อไป

1
2
3
4
Next