ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น.  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ได้ต้อนรับ
คณะกรรมการจากสภาวิศวกร ในการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.มงคล  ดำรงศรี  ประธานอนุกรรมการ
2. ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร อนุกรรมการ
3. ผศ.ดร.ชัยพร  ภู่ประเสริฐ อนุกรรมการ

ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา  และได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
Next