โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับการผลิตบัณฑิต 6 - 7 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พิษณุโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับการ ผลิตบัณฑิต โดยมีการประชุมด้านประกันคุณภาพและการผลิตบัณฑิต จากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร