กิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day 15 ส.ค. 2558

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day